Посланик Херо Мустафа посети ОУ “Николай Петрини”

“Благодаря Ви, че инвестирате в бъдещето, а именно в децата! “Това заяви на своето посещение посланикът на САЩ г-жа Херо Мустафа в ОУ “Николай Петрини” днес. Тя ни увери, че училището ни съперничи по условия и технологична обезпеченост на училищата в САЩ. Срещата беше организирана във връзка с инвестиция под формата на хуманитарна помощ от Американското посолство в ОУ “Николай Петрини” за ремонт на санитарни възли и мокри помещениея на стойност 133 000 $. Проектът беше реализиран в периода 2018-2019 година и създаде нов облик на училището, наред с други проекти, реализирани от ръководния екип. Посланик Херо Мустафа изказа своето задоволство от партньорството между институциите и изрази желание да посети отново града ни при първа възможност. На събитието присъстваха г-н Валентин Ревански – кмет на община Ямбол, г-н Димитър Иванов – областен управител, г-н Енчо Керязов – зам.-кмет на община Ямбол и г-н Стойко Стойков – началник на РУО – Ямбол. Г-жа Херо Мустафа разгледа обновените класни стаи и се срещна с децата и учителите. С много емоционална и вълнуваща програма мажоретният състав и талантливата Рая приветстваха гостите. На кратка работна среща управниците на града споделиха за успехите и проблемите на област Ямбол в културно и икономическо отношение. Г-жа Румяна Тропчева – директор на ОУ “Николай Петрини” изказа благодарност за финансовата и морална подкрепа от страна на Посолството на САЩ.

НВО – 7. клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2021

  • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09:00 ч.
  • Математика – 18 юни 2021 г., начало 09:00 ч.
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09:00 ч.

Какво трябва да знам за НВО?

Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас?

   Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници.
В класирането всички седмокласници, които са положили изпити по БЕЛ и математика, участват със съответния брой точки, който са постигнали. Точките не се превръщат в оценка!

Кога ще се проведе НВО за 7. клас през учебната 2020 – 2021 г. и кой отговаря за организацията им?

   Датите на приемните изпити по български език и математика се определят от министъра на образованието в началото на учебната година. През учебната 2020 – 2021 г. изпитът по български език и литература ще се проведе на 16.06.2021 г., а изпитът по математика – 18.06.2021 г., Чужд език (по желание на ученика) – 20.06.2021г. Изпитите за проверка на способностите ще се проведат както следва: изобразително изкуство – 22.06.2021 г., музика – 23.06. 2021г., спорт – 24 и 25.06.2021 г.
   Със специална заповед на министерството се възлага организацията на приема след 7. клас на регионалните инспекторати по образование. През последните години изпитите по БЕЛ и математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитът по български език и литература  е писмен
Вид и времетраене на изпита
– Изпитът от НВО е писмен.

  – Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26

задачи.
– Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности
e до 80 минути над определеното време.

Видове задачи:
– 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само
един е правилен;
– 6 задачи с кратък свободен отговор;
– 1 задача с разширен свободен отговор;
– 1 задача за създаване на текст.
Оценяване
Максималният брой точки от теста е 100.

   Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
   Оценките от националното външно оценяване в края на VII се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Изпитът по математика е писмен

   Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 25 задачи.

Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни отребности е до 80 минути над определеното време.
 Видове задачи:

– 17 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
– 5 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
– 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналикосинтетичен характер.
   Максималният брой точки от теста е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, труднотта и логиката нарешението на задачата. Оценките от националното външно оценяване в края на VII  клас се изразяват само с количествеи показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Какво носят и ползват за изпита учениците?
– по български език и литература – черен химикал.
– по математика – линия, пергел, транспортир, молив, триъгълник, гума, черен химикал.

Преди началото на теста учениците:

Се запознават с правата и задълженията си по време на изпита, както и с изискванията за анонимност на изпитната работа. Получават голям бял плик и малък бял плик с картонче, върху което ученикът собственоръчно вписва трите си имена и входящия си номер.

Пишат със черен  химикал, чертаят с черен молив.
Не ползват калкулатори, коректори, справочници и мобилна комуникационна техника.
Не шумят, не подсказват, не преписват.
Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа.
Не напускат изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час на изпит
а.

НВО – 4. клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

  • Български език и литература 27 май 2021 г., начало- 10.00 ч.
  • Математика 28 май 2021 г., начало- 10.00 ч. 

Примерни тестове за НВО за 4. клас можете да намерите на сайта на МОН.

Информация за прием за пети клас за 2020/2021 г.

Прием за V клас – 2020/2021 г.
 
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че всички подали заявления за прием ученици са приети на първо класиране в пети клас. Списъците на учениците по паралелки са изнесени на информационното табло във фоайето на първия етаж в сградата на ОУ “Николай Петрини”. Свободни места след първо класиране няма.

Прием 5 клас 2020/2021 година

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА 2020/2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 16 юни започва записването на учениците от пети клас за предстоящата учебна година от 09.00 до 16.00 часа в стая 101 на първия етаж в ОУ “Николай Петрини”. По график записването ще продължи до 19 юни, с изключение на 17 юни, когато ще се проведе външно оценяване за 7 клас в сградата на училището. Записването ще стане с оригинал на Удостоверение за завършен четвърти клас, здравен картон и копие от акта за раждане при спазване на всички противоепидемични изисквания.

 

От ръководството.

ПРИЕМ 2020/2021

Уважаеми родители,

От 26 май до 01 юни 2020 г. ще се приемат ЗАЯВЛЕНИЯ на бъдещи първокласници от 09.00 часа до 16.00 часа в стая 101 и 102 на първия етаж на ОУ “Николай Петрини” при спазване на всички санитарни изисквания и спазване на дистанция.

Записването за първи клас за 2020/2021 година ще става по график, както следва:

Приемане на заявления за записване в 1 клас за учебната 2019/2020 г.От 26 май до 01 юни 2020 г.
Списък с класираните ученици

 

Записване

На 05.06.2020 г.

 

от 5 до 9.06.2020 г.

Обявяване на свободни места До 10.06.2020
Попълване на свободните местаДо 11.09.2020
Утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки от ДиректораДо 11.09.2020

Класирането ще се извърши от комисия, назначена със заповед на директора по следните критерии:

Водещ критерий за прием е близост на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците на детето.

  1. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ:

1.1. Критериите за прием на ученици в първи клас се прилагат в случай че, броят обявени места в първи клас за съответното учебно заведение е по-малък от постъпилите заявления за прием.

1.2. Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.

1.3. При спазване на водещия критерий, всяко училище разпределя по

групи децата, за които е подадено заявление за приемане в училището:

Водещ критерий въз основа на чл. 43, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Точки
1.Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението5
2.Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението4
3.Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението3
4.Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението2

1.4. Училищна комисия при разпределянето на децата в групите,  взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

1.5.  Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите  като първо се приемат децата от първа група.

1.6.  Когато броят на децата в определената група надхвърли броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Допълнителни критерии въз основа на чл. 43, ал. 7, т. 1,2,3, 4, 5, 6 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Точки
1.Дете с трайни увреждания над 50 %2
2.Дете с един или с двама починали родители2
3.Други деца от семейството над 12 години, обучаващи се в училището2
4.Деца, завършили подготвителна група в избраното училище /ползва се само за училищата, в които има подготвителни групи/2
5.Дете от семейство с повече от 2 деца2
   

1.7. Община Ямбол има право да утвърди и допълнителни критерии за прием на ученици в първи клас, съгласно Наредба  № 10 от 01.06.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

Допълнителни критерии от Община Ямбол въз основа на чл. 43, ал. 6, т. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Точки
1.Деца-близнаци2
2.Дете със специални образователни потребности2

* Родителите на деца-близнаци регистрират това обстоятелство в заявлението при кандидатстване.

* Училищата приемат в паралелка до три деца със специални образователни потребности

Допълнителни документи, удостоверяващи предимство при класирането:

  1. Копие от протокол на ЛКК или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50 % /оригинал за сверяване/ – за брат/сестра с хронично заболяване;
  2. Копие от Акт за смърт на родител/и;
  3. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група.”

Правилата и критериите, както и организацията на дейностите по приема на учениците в 1 клас ще бъдат  приети на Педагогически съвет  след обсъждане и съгласуване с ОС при ОУ „Николай Петрини” – Ямбол.

Обезпечена е материалната база за първи клас според чл.16, ал 4 от Наредба 10/01.09.2016 година за организация на дейностите в училище, учебните занятия в I клас се провеждат само преди обед.

Създадени са условия за провеждане на целодневна организация на учебния ден съгласно чл. 102, ал. 2 и 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с раздел III, чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование съобразно подадените заявления от родителите до 01 септември 2020 г.

Необходими документи:

1. Удостоверение за завършена Подготвителна група/оригинал/ от ДГ/училище;

2. Заявление по образец:

Заявление_1_клас_община

3. Здравна карта

4. Копие от акта за раждане

За въпроси:

0899805896

г-жа Диана Драгнева

зам.-директор УД 1-4 клас

Покана за заседание на ОС

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ “ – ЯМБОЛ
Ямбол ул. „Битоля“ 35,тел.046/664 349,046/664

Покана – заседание на Обществения съвет

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 26 март 2019 г. от 13.00 часа в учителската стая на училището.

Дневен ред:
1.Представяне на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета на училището, съгл. чл.291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2.Съгласуване на план-приема за 1. и 5. клас за 2019/2020 година
3.Разни

18.03.2019 г.
Председател: Таня Ангелова

ПОКАНА – Обществен съвет

ПОКАНА

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ ОУ „НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ”
ЯМБОЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на председател на Обществения съвет към ОУ „Николай Петрини” – гр. Ямбол, Ви каня на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 27.07.2018 година от 12:00 часа в сградата на ОУ „Николай Петрини” – гр. Ямбол.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците от III и VII клас.

Учебниците и учебните комплекти могат да бъдат разгледани всеки работен ден от 8.00 часа до 14.00 часа в учителската стая на ОУ „Николай Петрини” – Ямбол.

С уважение,
Таня Ангелова
Председател на Обществения съвет
към ОУ „Николай Петрини“ – гр. Ямбол

Поводи за гордост

На 24 Март 2018 г. се проведе националния кръг на състезание “Ключът на музиката” в в АМТИИ, гр. Пловдив. Поводи за гордост ни дадоха участниците от ОУ “Николай Петрини” с преподавател г-жа Галина Димитрова, които се представиха отлично и се върнаха с награди и грамоти. Музиката е вдъхновение за всеки човек, а за подрастващите е изключителен начин да изразят своите нагласи, предпочитания и познания, да изразят себе си. Поздравяваме ги и им пожелаваме нови и още по-големи успехи!