НВО – 7. клас

НВО – 7. клас

Дати за провеждане на НВО в VII клас за учебна 2022/2023 година

HBO_VII_клас инструктаж ученик

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година
  • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
  • Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 час

Какво трябва да знам за НВО?

Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас? Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници. В класирането всички седмокласници, които са положили изпити по БЕЛ и математика, участват със съответния брой точки, който са постигнали. Точките не се превръщат в оценка! Кога ще се проведе НВО за 7. клас през учебната 2022 – 2023 г. и кой отговаря за организацията им? Датите на приемните изпити по български език и математика се определят от министъра на образованието в началото на учебната година. През учебната 2022 – 2023 г. изпитът по български език и литература ще се проведе на 13.06.2023 г., а изпитът по математика – 16.06.2021 г., Чужд език (по желание на ученика) – 14.06.2023г. Със специална заповед на министерството се възлага организацията на приема след 7. клас на регионалните инспекторати по образование. През последните години изпитите по БЕЛ и математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Изпитът по български език и литература  е писмен Вид и времетраене на изпита – Изпитът от НВО е писмен. – Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26 задачи. – Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време. Видове задачи: – 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен; – 6 задачи с кратък свободен отговор; – 1 задача с разширен свободен отговор; – 1 задача за създаване на текст. Оценяване Максималният брой точки от теста е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Оценките от националното външно оценяване в края на VII се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки. Изпитът по математика е писмен Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 25 задачи. Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни отребности е до 80 минути над определеното време.  Видове задачи: – 17 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен; – 5 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение; – 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналикосинтетичен характер.    Максималният брой точки от теста е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, труднотта и логиката нарешението на задачата. Оценките от националното външно оценяване в края на VII  клас се изразяват само с количествеи показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки. Какво носят и ползват за изпита учениците? – по български език и литература – черен химикал. – по математика – линия, пергел, транспортир, молив, триъгълник, гума, черен химикал. Преди началото на теста учениците: Се запознават с правата и задълженията си по време на изпита, както и с изискванията за анонимност на изпитната работа. Получават голям бял плик и малък бял плик с картонче, върху което ученикът собственоръчно вписва трите си имена и входящия си номер. Пишат със черен  химикал, чертаят с черен молив. Не ползват калкулатори, коректори, справочници и мобилна комуникационна техника. Не шумят, не подсказват, не преписват. Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа. Не напускат изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час на изпита.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *