ПРИЕМ 2020/2021

Уважаеми родители,

От 26 май до 01 юни 2020 г. ще се приемат ЗАЯВЛЕНИЯ на бъдещи първокласници от 09.00 часа до 16.00 часа в стая 101 и 102 на първия етаж на ОУ “Николай Петрини” при спазване на всички санитарни изисквания и спазване на дистанция.

Записването за първи клас за 2020/2021 година ще става по график, както следва:

Приемане на заявления за записване в 1 клас за учебната 2019/2020 г.От 26 май до 01 юни 2020 г.
Списък с класираните ученици

 

Записване

На 05.06.2020 г.

 

от 5 до 9.06.2020 г.

Обявяване на свободни места До 10.06.2020
Попълване на свободните местаДо 11.09.2020
Утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки от ДиректораДо 11.09.2020

Класирането ще се извърши от комисия, назначена със заповед на директора по следните критерии:

Водещ критерий за прием е близост на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците на детето.

  1. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ:

1.1. Критериите за прием на ученици в първи клас се прилагат в случай че, броят обявени места в първи клас за съответното учебно заведение е по-малък от постъпилите заявления за прием.

1.2. Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.

1.3. При спазване на водещия критерий, всяко училище разпределя по

групи децата, за които е подадено заявление за приемане в училището:

Водещ критерий въз основа на чл. 43, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Точки
1.Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението5
2.Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението4
3.Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението3
4.Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението2

1.4. Училищна комисия при разпределянето на децата в групите,  взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

1.5.  Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите  като първо се приемат децата от първа група.

1.6.  Когато броят на децата в определената група надхвърли броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Допълнителни критерии въз основа на чл. 43, ал. 7, т. 1,2,3, 4, 5, 6 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Точки
1.Дете с трайни увреждания над 50 %2
2.Дете с един или с двама починали родители2
3.Други деца от семейството над 12 години, обучаващи се в училището2
4.Деца, завършили подготвителна група в избраното училище /ползва се само за училищата, в които има подготвителни групи/2
5.Дете от семейство с повече от 2 деца2
   

1.7. Община Ямбол има право да утвърди и допълнителни критерии за прием на ученици в първи клас, съгласно Наредба  № 10 от 01.06.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

Допълнителни критерии от Община Ямбол въз основа на чл. 43, ал. 6, т. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Точки
1.Деца-близнаци2
2.Дете със специални образователни потребности2

* Родителите на деца-близнаци регистрират това обстоятелство в заявлението при кандидатстване.

* Училищата приемат в паралелка до три деца със специални образователни потребности

Допълнителни документи, удостоверяващи предимство при класирането:

  1. Копие от протокол на ЛКК или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50 % /оригинал за сверяване/ – за брат/сестра с хронично заболяване;
  2. Копие от Акт за смърт на родител/и;
  3. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група.”

Правилата и критериите, както и организацията на дейностите по приема на учениците в 1 клас ще бъдат  приети на Педагогически съвет  след обсъждане и съгласуване с ОС при ОУ „Николай Петрини” – Ямбол.

Обезпечена е материалната база за първи клас според чл.16, ал 4 от Наредба 10/01.09.2016 година за организация на дейностите в училище, учебните занятия в I клас се провеждат само преди обед.

Създадени са условия за провеждане на целодневна организация на учебния ден съгласно чл. 102, ал. 2 и 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с раздел III, чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование съобразно подадените заявления от родителите до 01 септември 2020 г.

Необходими документи:

1. Удостоверение за завършена Подготвителна група/оригинал/ от ДГ/училище;

2. Заявление по образец:

Заявление_1_клас_община

3. Здравна карта

За въпроси:

0899805896

г-жа Диана Драгнева

зам.-директор УД 1-4 клас