Покана за заседание на ОС

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ “ – ЯМБОЛ
Ямбол ул. „Битоля“ 35,тел.046/664 349,046/664

Покана – заседание на Обществения съвет

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 26 март 2019 г. от 13.00 часа в учителската стая на училището.

Дневен ред:
1.Представяне на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета на училището, съгл. чл.291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2.Съгласуване на план-приема за 1. и 5. клас за 2019/2020 година
3.Разни

18.03.2019 г.
Председател: Таня Ангелова