Процедура по преместване на ученици

Извадка от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование

Чл. 106. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Учениците може да се преместват на свободни места, както следва:  1. от I до VI клас – през цялата учебна година;  2. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) от VII до Х клас включително – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;  3. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;  4. в XII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.  (2) (Отм. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.).  (3) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.) В особени случаи и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието на територията, на която се намира приемащото училище, премествания от VII до XII клас извън сроковете по ал. 1, т. 2 – 4 и извън условията по ал. 1, т. 3 – 4 може да се извършват, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването.

Чл. 107. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2017 г.; доп., бр. 82 от 2018 г.; изм., бр. 32 от 2019 г.) (1) Учениците от I до VII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения училищен план-прием, ако:  1. постоянният или настоящият адрес на ученика е променен в прилежащия район на училището по чл. 43, ал. 1, определен за учебната годината на преместването;  2. условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това;  3. при преместване на ученик в I клас в приема по чл. 43 са били приети всички заявили желание за участие деца от групите по чл. 43, ал. 3, т. 1 – 3 включително.  (2) Когато са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със заповед на директора на училището в рамките на допустимия брой ученици в паралелка по чл. 61, ал. 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.  (3) Когато броят на учениците във всички паралелки от съответния клас в училището е определен при условията на чл. 61, ал. 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със заповед на директора на училището, ако е получено разрешение на министъра на образованието и науката по реда на чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.  (4) Условията и редът по ал. 1 – 3 не се прилагат за учениците от I до VII клас при преместване във вечерните училища, в специалните училища, в училищата към местата за лишаване от свобода и в българските училища в чужбина.

Чл. 107а. (Нов – ДВ, бр. 32 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2019 г.) (1) Учениците от V до XII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием, ако:  1. постоянният или настоящият адрес на ученика е променен от друго населено място в населеното място на училището, в което желае да се премести;  2. условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това;  3. при преместване на учениците от V до VII клас – ученикът е бил приет по държавен план-прием в училището, от което се премества;  4. резултатите на ученика от IV, съответно от VII или от X клас, са позволявали формирането на бал, по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в V, съответно в VIII или в XI клас, според определеното балообразуване в годината на кандидатстване за местата, определени с държавния, съответно допълнителния държавен план-прием.  (2) При преместването в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием – учениците от XI и XII клас не може да сменят профила или специалност от професия.  (3) Учениците по ал. 1 може да се преместват, както следва:  1. от V и от VI клас – през цялата учебна година;  2. от VII до Х клас включително – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;  3. в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;  4. в XII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил, при условие че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.  (4) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Ученикът се записва със заповед на директора на приемащото училище, ако са изпълнени изискванията по ал. 1 – 3 и с това не се надвишава нормативът за максимален брой ученици в паралелка съгласно чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.  (5) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Ако са изпълнени изискванията по ал. 1 – 3, но при преместването ще се надвиши нормативът за максимален брой ученици в паралелка съгласно чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ученикът се записва със заповед на директора на приемащото училище след разрешение на министъра на образованието и науката за завишаване броя на учениците в паралелката по мотивирано предложение на директора на училището, съгласувано с началника на регионалното управление на образованието. Не се изисква разрешение на министъра на образованието и науката, когато приемащото училище е единствено в населеното място.  (6) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2019 г.) В особени случаи учениците от V до XII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен, план-прием и без да са налице условията по ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2 – 3, с разрешение на министъра на образованието и науката.  (7) (Нова – ДВ, бр. 72 от 2019 г.) В случаите по ал. 6 министърът на образованието и науката определя комисия за разглеждане на случаите на преместване над държавния и допълнителния държавен план-прием, в която се включват трима експерти от Министерството на образованието и науката, един представител на Държавната агенция за закрила на детето и трима представители на юридически лица, осъществяващи дейност в сферата на училищното образование.
Комисията взима решение с обикновено мнозинство и задължително излага подробни мотиви в становище.  (8) (Нова – ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Министърът на образованието и науката дава разрешение за преместване на ученика над утвърдения държавен или допълнителен държавен план-прием и за завишаване броя на учениците в паралелката при положително становище на комисията по ал. 7 или отказва да даде разрешение при отрицателно становище на комисията по ал. 7.

Чл. 108. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.; изм., бр. 32 от 2019 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.) (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:  1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на приемащото училище;  2. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.; изм., бр. 32 от 2019 г.) до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението по т. 1; при необходимост от получаване на разрешение по чл. 106, ал. 3, чл. 107, ал. 3 и чл. 107а, ал. 4 тридневният срок започва да тече от датата на получаване на разрешението.  (2) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.  (3) (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.; нова, бр. 72 от 2019 г.) При преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на регионалното управление на образованието. Когато приемащото училище е в друга област, началникът на регионалното управление на образованието информира началника на регионалното управление на образованието, на чиято територия е училището, в което ученикът се премества.  (4) (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.; нова, бр. 72 от 2019 г.) Началникът на РУО контролира и подпомага методически директора на приемащото училище за продължаване на мерките за предотвратяване на отпадането на преместения ученик поради отсъствия по неуважителни причини.  (5) (Доп. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението по ал. 2 определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.  (6) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

Чл. 109. (Доп. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище. До датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище, посещава учебните занятия в училището, от което се премества.

Чл. 110. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) (1) (Предишен текст на чл. 110 – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Ученици, участващи в обучение по Европейски образователни програми и проекти, след завръщането си в България продължават обучението си във формата на обучение и в училището, в което са се обучавали преди участието си, след признаване на завършен клас или етап на училищно обучение или степен на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.  (2) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) При преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на чужда държава:  1. родителят подава писмено заявление до директора на училището, в което се обучава ученикът, за издаване на удостоверение за преместване;  2. родителят представя документ, издаден от училището на чуждата държава, удостоверяващ възможността ученикът да продължи образованието си при условията на приемащото училище.  (3) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Документите по ал. 2 може да се подават и сканирани по електронен път.  (4) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) В срок до 5 работни дни от подаване на документите по ал. 2 директорът на  училището, в което се обучава ученикът, издава удостоверение за преместване.

НАКРАТКО:

  1. Родителят/настойникът подава заявление до приемащото училище за преместване на ученика: Заявление за прием
  2.  Приемащото училище издава служебна бележка за наличие на свободни места и уведомява родителя и директора на училището, в което се е обучавал ученика, като предоставя служебната бележка и заявлението на родителя до 3 работни дни: Служебна бележка свободни места.
  3.   До пет работни дни от получаване на информацията  директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.