Проекти

В ОУ “Николай Петрини” стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се
финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката
(МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати
всички училища в страната подали заявления за участие.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Училището участва в следните дейности:

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти

Подкрепа за успех

Заповеди групи и екип 2020/2021

Заповед екип

Инструментариум-2-4. клас

Инструментариум -5-8. клас

Писмо-Заповед за училища 2019-2020 (1)

Заповеди групи и екип

Приложение № 1 Карта за участие

Приложение № 2 – Индивидуална карта на ученика

Приложение № 3 – Декларация за информираност и съгласие

Приложение № 4 – Заявление за участие и декларация за информирано съгласие