Проекти

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

 

Основно училище „Николай Петрини“ е одобрено да работи по проект

 „Образование за утрешният ден“, Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Ръководител на клуба по интереси, с име „Компютърна симулация“, ще бъде г-жа Денница Колева (учител по КМИТ в прогимназиален етап). Клубът е сборна група от ученици в пети клас.

Целта на заниманията са повишаване на дигиталната грамотност в учениците. Надграждане на общо образователната подготовка и създаване на умения за презентиране. Достигането на целта ще се изпълнява, чрез използването на език за блоково програмиране, като ще се изпълняват стъпки за подготовка за преминаване към обектно-ориентиран език за програмиране. Ще се създават STEM проекти, чрез платката Microbit V.2 и осъществяването на междупредметни връзки. Занятията ще се провеждат след учебните часове, в компютърен кабинет № 402, в базата на ОУ „Николай Петрини“.

Някой от заложените теми за заниманията  по програма  са:

 • Проект “Фрактални дървета” със Scratch 3.0.
 • Проект “Да изчислим” със Scratch 3.0
 • Игра “Познай моят номер” със Scratch 3.0.
 • Проект “Меню на ресторант” със Scratch 3.0.
 • Рисувай с рекурсия.
 • Игра “Бесеница” със Scratch 3.0
 • Проект “Математически магьосник” със Scratch 3.0

https://drive.google.com/file/d/100sFAF1J4ZpWV7repqyiNbD2oo0dBOGm/view

 

 

 

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Обща информация за проекта

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Проектът е на обща стойност 31 000 000 лева и е с продължителност 36 месеца.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Специфичните цели на проекта са:

 1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
 2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
 3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Целевите групи по проекта са:

 1. деца и ученици със специални образователни потребности от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 2. деца и ученици с хронични заболявания от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 3. деца и ученици в риск от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 4. деца и ученици с изявени дарби, с доказани постижения в областта на науките, изкуствата и спорта от детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 5. педагогически специалисти и непедагогически персонал от детските градини и училищата, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 6. специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие;
 7. специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), регионалните здравни инспекции (РЗИ) и дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), от центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) и от Държавния логопедичен център (ДЛЦ);
 8. родители на деца и ученици от детските градини и училищата, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование.

Допустими дейности по проекта:

Дейност 1. Модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици:

1.1. Разработване и прилагане на модел за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания в институциите в системата на предучилищното и училищното образование посредством:

Поддейност 1.1.1. Разработване на карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца;

Поддейност 1.1.2. Провеждане на обучения на специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), регионалните здравни инспекции (РЗИ) и дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) за прилагане на картата за функционална оценка съгласно ICF-CY (International classification of functioning, disability and health: children and youth version: ICF-CY);

Поддейност 1.1.3. Въвеждане на междусекторен подход при прилагане на картата за функционална оценка съгласно ICF-CY (17 International classification of functioning, disability and health: children and youth version: ICF-CY) на ниво 28 области от страна на обучените специалисти от РЦПППО, РЗИ и ДСП;

Поддейност 1.2. Разработване на инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и за определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск;

Поддейност 1.3. Разработване на инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им чрез допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби.

Дейност 2. Разработване на специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други) за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби.

Дейност 3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие:

Поддейност 3.1. Провеждане на обучения на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата по проекта, и в центровете за специална образователна подкрепа по прилагане на картата за функционална оценка и въвеждане на междусекторен подход, от обучените специалисти от РЦПППО, РЗИ и ДСП.

Поддейност 3.2. Обучения на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие по проекта за прилагане на разработения инструмент за деца и ученици в риск.

Поддейност 3.3. Обучения на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие по проекта за прилагане на разработения инструмент за деца и ученици с изявени дарби.

Поддейност 3.4. Обучения на специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от детските градини и училищата по проекта и от Държавния логопедичен център, за работа с дете и ученик по конкретен случай, за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна подкрепа, както и за прилагане на стандарти в логопедичната работа.

Поддейност 3.5. Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя.

Поддейност 3.6. Обучения на педагогически специалисти и на непедагогически персонал за работа с родители в процеса на приобщаващото образование, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на сигурна училищна среда в училищата чрез промяна на нагласите на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал за начините и подходите за преодоляването им и др.

Поддейност 3.7. Обучения на педагогически специалисти за прилагане на Цялостна училищна програма за сигурна училищна среда и превенция на насилието и тормоза в училищата, за утвърждаване на позитивната дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на деца и ученици.

Дейност 4. Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения

Дейност 5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта:

Поддейност 5.1. Разработване на модели, програми, гъвкави форми на обучение и др. от педагогически специалисти във включените по проекта детски градини и училища, така и тяхното прилагане в процеса на приобщаващото образование на деца и ученици;

Поддейност 5.2. Дейността е насочена към деца и ученици с изявени дарби в областта науката, изкуствата и спорта. Целта на дейността е да развиват способностите и интересите на децата и учениците и да се създадат условия за изявата им в тези области;

Поддейност 5.3. Дейности за стимулиране овладяването на ключови компетентности и за формиране на личностни качества и социални компетентности чрез прилагане на компетентностния подход с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация;

Поддейност 5.4. Осигуряване на допълнителен персонал от педагогически специалисти и от други специалисти, в т.ч. помощници на учителя, в детските градини и училищата по проекта за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.

Дейност 6. Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта

Индикатори за изпълнение:

 • Брой деца и ученици със специални образователни потребности, включени в дейности, подкрепени по ИП9i – 4100;
 • Брой детски градини, подкрепени по операцията за представяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие – 220;
 • Брой училища (до основна степен на образование), подкрепени по операцията за представян на допълнителна подкрепа за личностно развитие – 430;
 • Брой специалисти, обучени за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици – 4850;
 • Брой деца и ученици с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби, получили допълнителна подкрепа за личностно развитие по операцията – 7700.

Индикатори за резултат:

 • Дял на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с капацитет за осъществяване на приобщаващо образование – целева стойност 19%;
 • Подобрени образователни резултати на децата и учениците след приключване на всяка една учебна година в рамките на периода на изпълнение на проекта и 6 месеца след приключване на операцията – 15%;
 • Увеличен дял на специалистите, които прилагат инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици, спрямо броя на обучените специалисти в рамките на операцията, 6 месеца след приключване на операцията – 10%;
 • Дял на децата и учениците с изявени дарби и таланти, подкрепени по операцията, от общия брой деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование – 0,5%.

В ОУ “Николай Петрини” стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се
финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката
(МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати
всички училища в страната подали заявления за участие.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Училището участва в следните дейности:

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти

Подкрепа за успех

Заповеди групи и екип 2020/2021

Заповед екип

Инструментариум-2-4. клас

Инструментариум -5-8. клас

Писмо-Заповед за училища 2019-2020 (1)

Заповеди групи и екип

Приложение № 1 Карта за участие

Приложение № 2 – Индивидуална карта на ученика

Приложение № 3 – Декларация за информираност и съгласие

Приложение № 4 – Заявление за участие и декларация за информирано съгласие

Образование за утрешния ден – ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

През учебната 2022/2023 г., ОУ “Николай петрин”, гр. Ямбол работи по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.