Проект “Твоят час”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І и II“

http://tvoiatchas.mon.bg/

Обхват и цели на проекта: Повишаване на мотивацията за учене; намаляване на преждевременно напусналите училището ученици; преодоляване на образователните дефицити на учениците; повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;  мотивиране за учене чрез участие в извънкласни дейности по интереси, за развитие на таланти, творчески заложби и в публични изяви; включване на голям брой ученици в извънкласни дейности чрез провеждане на междуучилищни изяви и инициативи и работа с родители.

ОУ „Николай Петрини” – гр. Ямбол  е разработило своя училищна програма „Твоят час“, включваща необходимите им дейности за: преодоляване на обучителни затруднения; развитие на творческите способности; механизмите за идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни трудности на учениците – провеждане на анкети, разговори, срещи , становища на учителите, съгласие на родителите; съвместна работа с родители/настойници – създаване на модел за обществен мониторинг – за изяви на учениците – участници в извънкласните дейности- концерти, конкурси , състезания и годишни продукции.

Дейности и ръководители по проект „Твоят час“
за учебната 2017/2018г.

1. Писаното слово -Татяна Атанасова-5-7 клас, По интереси
2. Забавен английски-Златка Бурлакова-4 клас, По интереси
3. Здравословен начин на живот-Тоня Боева-2 клас, По интереси
4. Караоке клуб-Галина Димитрова – 5-7 клас, По интереси
5. Обичам те, българска реч-Теменужка Иванова-1 клас, Обучителни затруднения
6. Млад конструктор-Атанас Каравелов-7-8 клас, По интереси
7. Управление на дрон-Енчо Енчев-5-6 клас, По интереси
8. Мажоретен състав-Диана Драгнева-4-7 клас, По интереси
9. Обичам да танцувам – Диана Драгнева – 1-3 клас, По интереси
10. Уча математика в 1 клас-Йорданка Йорданова-1 клас, Обучителни затруднения
11. Мини бужу – вокална група-Поля Христова-3-8 клас, По интереси
12. Мини волейбол-Невена Ковачева-4-5 клас, По интереси
13. Млад предприемач-Стефка Ангелова-4 клас, По интереси
14. Научи английски-Радостина Йоакимова-5 клас, За обучителни затруднения
15. Предизвикателствата на математиката-Пенка Янева-7 клас, За обучителни затруднения
16. Светът е цветен-Стефан Качаков-5-7 клас, По интереси
17. Социални умения-Красимира Евгениева-5-8 клас, За обучителни затруднения
18. Уча български език в 7 клас Радостина Грозева-7 клас, За обучителни затруднения
19. Уча български език в 5 клас Радостина Грозева-5 клас, За обучителни затруднения
20. бичам математиката-Десислава Иванова-1 клас, За обучителни затруднения
21. Мога повече -Станка Йовчева-7 клас, За обучителни затруднения

В проекта участват общо 230 ученици, от които 80 с обучителни затруднения и 150 – по интереси.

СНИМКОВ МАТЕРИАЛ

edf