Проект “Образование за утрешния ден”

За 2019/2020 учебна година в ОУ “Николай Петрини” бяха създадени 2 клуба по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

  • Клуб “Дигитална работилница”-  със 17  ученици от 5 – 7  клас, с ръководител Десислава Димова Димова – учител по ИКТ  с квалификация учител по Компютърно моделиране
  • Клуб “Аз и компютърът” –  с 16 ученици от 1-4 клас, с ръководител Антония Христова Христова – старши начален учител с квалификация учител по Компютърно моделиране 

Заповед – ръководители_Образование за утрешния ден

Презентация на дейността на клуб “Аз и компютърът”

Представителна изява на клуб “Дигитална работилница”