Графици

ГРАФИЦИ 2018/2019 учебна година

График класни и контролни 2. срок

График консултации 2. срок

График приемен ден 2. срок

График спортни дейности – I срок

График класни и контролни – I срок

График консултации – I срок

ГРАФИЦИ 2017/2018 учебна година

График СФО юнска сесия

График класни и контролни 2 срок

график-консултации-2 срок

график-консултации-ЦДО-2 срок

график-спортни дейности-2 срок

График СФО 2017-2018 – ЯНУАРСКА СЕСИЯ

график класни и контролни

график консултации

Графици 2016/2017 г.

График класни и контролни 2срок

График консултации 2срок

График приемен ден 2срок

График – приемен ден
График-консултации
График – класни и контролни работи – 1 срок
Графици – самостоятелна форма на обучение за 2016/2017 г.