Обществен съвет

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ “ – ЯМБОЛ
Ямбол ул. „Битоля“ 35,тел.046/664 349,046/664
Покана – заседание на Обществения съвет

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 18 август 2017 г. от 12.00 часа в стая 21 на училището.
Дневен ред:
1.Представяне на тримесечния отчет за изпълнението на бюджета на училището, съгл. чл.291 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2.Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за II, VI клас за учебната 2017/2018 г.
3.Излъчване на представители за участие в създаването и приемането на Етичния кодекс на ОУ „Николай Петрини” за учебната 2017/2018 г.
4.Промяна в състава на Обществения съвет поради отписване или завършване на детето/ученика, чийто родител е член на същия по реда на чл.15, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
5.Разни

02.08.2017 г.
Председател: Станимира Йовчева

покана_ОС
ПОКАНА_ОС
Покана
Протокол – събрание на родители
Обществен съвет – заповед